Novas destacadas ver +

Liquidación do orzamento correspondente ao mes de novembro de 2017

Xa tes á túa disposición a liquidación provisional do orzamento do COAATIE-AC correspondente ao mes de novembro de 2017.

Ler máis (necesitas estar rexistrado)

18/12/17

Circular 1711

1.- Recordatorio: Xunta Xeral Ordinaria

2.- Oficina colexial de Santiago: horario de atención ao público

3.- Inspección de Traballo - Coordinación de seguridade e saúde

4.- Normativa

5.- Publicación da acta cos Premios do Concurso Fotográfico do Calendario Consello Galego 2018: Equipos

6.- CGATE - Premios da Arquitectura Técnica á Accesibilidade na Edificación

7.- Lei 6/2017 de reformas urxentes do traballo autónomo

8.- Nota aclaratoria CGATE - Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público

9.- Protocolo de Xestión de Residuos de Construción e Demolición

10.- Servizo de Biblioteca Colexial

11.- Convenio con La Academia

12.- Convenio con ASISA

13.- Documentacion adxunta

  • Xornada Técnica: Pasado, presente e futuro de disposicións mínimas de Seguridade e Saúde nas obras de construción. 20 años do RD 1627/97.
  • Acta da reunión do Consello Galego cos Premios de Fotografía do Calendario 2018.
  • Felicitación de Nadal.

Ler máis (necesitas estar rexistrado)

12/12/17

COAATEEAC: VIÑO NAVIDEÑO

O COAATIEAC ofrecerá aos colexiados o tradicional viño de celebración de Nadal, que terá lugar os seguintes días:

  • Na Coruña: martes día 19 despois da Xunta Xeral Ordinaria.
  • En Ferrol: venres día 29 ás 14,00 h. na oficina colexial.
  • En Santiago: venres día 29 ás 14,00 h. na oficina colexial.

Por motivos organizativos, rógase comuniquen asistencia:

  • Na Coruña ao mail: gestiongabinete@coaatac.org
  • En Ferrol ao e-mail:ferrol@coaatac.org
  • En Santiago e-mail: santiago@coaatac.org

Ler máis (necesitas estar rexistrado)

12/12/17

Xunta Xeral Ordinaria de Colexiados - Decembro 2017: Orde do día Provisional

Convócase Xunta Xeral Ordinaria de Colexiados deste Colexio Oficial de Aparelladores, Arquitectos Técnicos e Enxeñeiros de Edificación de A Coruña, para o martes día 19 de decembro de 2017, ás 19,30 horas en primeira convocatoria, e a ás 20,00 horas en segunda convocatoria, no Salón de Actos da Sede Colexial de A Coruña.

Ler máis (necesitas estar rexistrado)

07/12/17

Oficina colexial de Santiago: horario de atención ao público

Infórmase que, por motivos organizativos, o horario de atención ao público na oficina colexial de Santiago durante os meses de xaneiro, febreiro e marzo de 2018, será de 9:00 a 14:00 e os xoves pola tarde no horario habitual, de 16:30 a 18:30 h.

Ler máis

28/11/17

CONTART Zaragoza 2018

CONTART

Los días 30, 31 de mayo y 1 de junio del 2018 se celebrará en Zaragoza CONTART 2018, Convención de la Edificación, el evento científico-técnico más importante de nuestra profesión, donde se profundizará en los aspectos más importantes de la profesión, para compartir las tendencias de especialización que se van a imponer en los próximos años.

Ler máis

16/11/17

Últimas novas ver +

Servizo de Biblioteca Colexial

Co fin de mellorar o servizo de Biblioteca Colexial que o COAATIEAC ofrece aos seus colexiados, se estás interesado en que o Colexio adquira algunha publicación técnica en concreto, relacionada co nostro ámbito profesional, ou ampliar a oferta nalgunha materia en particular, por favor comunícao a través do Gabinete Técnico do Colexio, no correo electrónico:

gabinete@coaatac.org

A Xunta de Goberno valorará a viabilidade das propostas recibidas.

Ler máis

05/12/17

Nota Aclaratoria CGATE - Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público

A nova Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP 2017) publicouse no BOE nº 272, de 9 de novembro de 2017. Na súa inmensa maioría, os seus 347 artigos, 53 Disposicións Adicionais, 5 Disposicións Transitorias, 1 Disposición Derogatoria e 16 Disposicións finais entrarán en vigor o 9 de marzo de 2018. A nova Lei deroga o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011 de 14 de novembro (TRLCSP 2011).

Probablemente debido a que se negociaron 975 enmendas, o texto da nova norma, ademais de extenso, resulta de difícil comprensión.

A Disposición final octava da Lei establece que o Goberno, no ámbito das súas competencias, poderá dictar cantas disposicións sexan precisas para o seu desenvolvemento e aplicación. Esa prevención repítese, pero con carácter imperativo, para a regulación dos contratos de proxectos.

Ler máis (necesitas estar rexistrado)

04/12/17

Protocolo de Xestión de Residuos de Construción e Demolición

Debido a súa magnitude, os residuos de construción e demolición (RCD), supoñen un tercio dos residuos xerados da Unión Europea.

Unha xestión adecuada dos mesmos significaría grandes beneficios en canto a sustentabilidade e calidade de vida, ademais dos beneficios para a construción e o reciclaxe, potenciando a demanda dos materiais reciclados de construción e demolición.

Ler máis (necesitas estar rexistrado)

04/12/17

Inspección

Recientemente la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de A Coruña ha manifestado a este Colegio Profesional que los coordinadores de seguridad durante la ejecución de la obra en las edificaciones cuyo uso principal sea administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural (Art. 2.1 a) Ley 38/1999), así como también durante la elaboración del proyecto, cuya función principal incluye la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud, solo pueden serlo si están en posesión de la titulación profesional de Arquitecto o Arquitecto Técnico, porque son las únicas titulaciones que les hace competentes para desarrollar estas funciones de la Dirección Facultativa.

Fuera de estas titulaciones profesionales se estaría conculcando la normativa, lo que podría dar lugar a responsabilidades importantes, de ahí la necesidad de que los colegiados comuniquen a este Colegio cualquier conocimiento que tengan de que se está actuando como coordinador de seguridad con otra titulación distinta a la de Arquitecto o Arquitecto Técnico.

Ler máis

20/11/17